Verkostot

EU-toimiston tärkeimmät verkostot


Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto on mukana useissa verkostoissa. Niiden kautta avautuu yhteistyösmahdollisuuksia pirkanmaalaisille toimijoille. Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä EU-toimistoon!

ERRIN - European Regions Research and Innovation Network

ERRIN on eurooppalainen tutkimus- ja innovaatioverkosto, johon kuuluu noin120 aluetta. Sen jäsenet tapaavat eri aihepiirien työryhmissä, joissa jaetaan tietoa, ideoita ja parhaita käytänteitä. Se myös muun muassa pyrkii vaikuttamaan siihen, että EU:n päätöksenteossa otetaan alueiden tarpeet huomioon. Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto on keskeisesti mukana verkoston toiminnassa.

EUROCITIES

EUROCITIES on suurten eurooppalaisten kaupunkien verkosto, johon kuuluu yli 130 kaupunkia. Se tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden jakaa ideoita erilaisten työryhmien ja tapahtumien kautta, minkä lisäksi sen pyrkimyksenä on vaikuttaa päättäjien mielipiteisiin siten, että paikallisilla toimijoilla olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet ratkaista ongelmia. Verkoston tärkeimmät painopistealueet ovat tällä hetkellä työpaikkoja, ilmastoa ja kansalaisuutta koskevat kysymykset. Jäsenenä on Tampereen kaupunki ja verkoston toimintaan osallistuvat eri alojen virkamiehet.
 
Vanguard Initiative

Vanguard Initiative New Growth through Smart Specialisation on eurooppalaisten edelläkävijäalueiden poliittinen kumppanuus teollisuuden uudistamiseksi Euroopassa. Pirkanmaa on yksi Vanguard Initiative -aloitteen perustajajäsenistä. Vanguard Initiative -aloitteen perimmäisenä tarkoituksena on tukea omalla esimerkillään (lead by example) EU:n tavoitteita luoda uutta kasvua ja työpaikkoja sekä parantaa Euroopan kilpailukykyä. Näihin tavoitteisiin alueet pyrkivät  alueiden välisen yhteistyön, älykkään erikoistumisen ja yhteisten investointien kautta. Verkostossa toimivat aktiivisesti niin Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto kuin esimerkiksi TTY ja yritykset.

iBSG Informal Baltic Sea Group

iBSG on noin 50 Itämeren alueen verkosto, jonka keskeisimpänä tarkoituksena on järjestää tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia liittyen Itämeren poliittisiin kysymyksiin, muodostaa kumppanuuksia alueen toimijoiden välille ja edustaa alueiden yhteisiä intressejä. Verkosto on myös merkittävä tiedonvaihdon edistäjä. Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto on mukana verkoston toiminnassa.


Pirkanmaalaisten toimijoiden verkostoja
 

Cities for Children

Cities for Children -verkosto on vuonna 2007 Stuttgartin (Saksa) kaupungin aloitteesta käynnistetty eurooppalaisten kaupunkien yhteistyöverkosto. Sen tavoitteena on edistää lasten asioita eri kaupungeissa. Tampereen kaupunki on mukana verkoston toiminnassa.

CIVITAS Forum Network

CIVITAS Forum Network on 246 eurooppalaisen kaupungin verkosto, joka tarjoaa alustan tiedon ja kokemusten vaihtoon jäsenkaupunkien välillä. Foorumi keskittyy erityisesti vähäpäästöisiin kuljetusjärjestelmiin ja niiden kehittämiseen. Verkoston jäseniin lukeutuu Tampereen kaupunki.

Climate Alliance

Climate Alliance pyrkii toiminnallaan ilmastonsuojeluun. Järjestöön kuuluu yli 1700 jäsentä ympäri Eurooppaa, jotka ovat sitoutuneet vähentämään negatiivisia ilmastovaikutuksiaan. Yhteistyötä tehdään järjestön kautta myös Amazonilla asuvien ihmisten kanssa, sillä järjestön keskeisiin päämääriin kuuluu sademetsien suojelu. Ekokumppanit toimii järjestön jäsenenä.

EBN - European Business & Innovation Centre Network

EBN on verkosto, johon kuuluu noin 150 liiketoiminta- ja innovaatiokeskusta sekä sata muuta organisaatiota, jotka tukevat innovatiivisia yrittäjiä.  Verkosto tarjoaa kontakteja ja muita mahdollisuuksia jäsenilleen sekä niiden asiakkaille ja kumppaneille. Verkoston jäsenenä on Hermia yrityskehitys.

ELARD - European LEADER Association for Rural Development

ELARD on vuonna 1999 perustettu järjestö, joka pyrkii parantamaan elämänlaatua maaseutualueilla. Siihen kuuluu yli 800 toimijaa 22 eurooppalaisesta valtiosta. Se auttaa jäseniään toteuttamaan maaseutua kehittäviä projekteja ja luomaan verkostoja, joiden avulla pystyy jakamaan parhaita käytäntöjä. ELARD edustaa maaseudunkehittämisryhmiä, joita on myös Pirkanmaalla.

Energy Cities - The European Association of Local Authorities in Energy Transition

Energy Cities on eurooppalaisten viranomaisten välinen liitto, jossa keskitytään energiantuotantotapojen muutoksiin. Yhdistys perustettiin vuonna 1990 ja nykyisin siihen kuuluu yli 1000 kuntaa ja kaupunkia yli 30 maasta. Liitto pyrkii vahvistamaan kestävän energiankäytön asemaa, edustamaan jäsenten kantaa Euroopan unionissa ja edistämään tiedon- ja kokemusten vaihtoa jäsenten välillä. Tampereen kaupunki on mukana verkoston toiminnassa.

ENOLL - European Network of Living Labs

ENOLL on eurooppalainen Living Lab –verkosto, jolla on noin 370 jäsentä. Se järjestää jäsenilleen erilaisia konferensseja, seminaareja ja työpajoja, joiden aiheet vaihtelevat älykkäistä kaupungeista kulttuuriperintöön ja koulutukseen. Verkoston jäsenenä toimii Tampereen ammattikorkeakoulu.

Enterprise Europe Network, verkoston kansalliset suomenkieliset sivut

Enterprise Europe Network auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä hyötymään parhaalla mahdollisella tavalla esimerkiksi yhteismarkkinoiden tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista Euroopassa ja muualla. Verkostoon kuuluu noin 600 jäsentä, muun muassa kauppakamareita ja tutkimusinstituutteja. Ne ovat yhteyksissä muihin verkoston jäseniin ja Euroopan komissioon, mikä antaa niille hyvän pohjan auttaa yrityksiä. Tampereella verkoston yhteyspisteenä on Finpro ry.

Districts of Creativity

Districts of Creativity -verkostoon kuuluu 13 luovaa aluetta ympäri maailmaa. Verkoston avulla jaetaan ajatuksia ja käytäntöjä, jotta liike-elämässä, kulttuurissa ja koulutuksessa pystyttäisiin kasvattamaan innovatiivisuutta. Tampereen kaupunki on yksi jäsenistä.

IAEC - International Association of Educating Cities

IAEC on voittoa tavoittelematon järjestö, joka perustettiin vuonna 1994. Järjestöön kuuluu lähes 500 jäsenkaupunkia kaikkiaan lähes 40 maasta. Järjestöllä on pysyvä yhteistyörakenne ja kaupungit, jotka hyväksyvät järjestön päämäärät, voivat liittyä jäseniksi. Järjestö korostaa esimerkiksi koulutuksen merkitystä kaupungeissa ja edistää jäsenkaupunkien välistä yhteistyötä. Tampereen kaupunki on mukana verkoston toiminnassa.

ICLEI - Local Governments for Sustainability

ICLEI on maailman johtava verkosto kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Verkosto perustettiin vuonna 1990 ja siihen kuuluu nykyisin yli 1000 kaupunkia ja kuntaa yhteensä 84 eri maasta. Järjestö auttaa jäseniään kestävyyden ja vähähiilisyyden edistämisessä, luonnon monimuotoisuuden suojelussa, resurssien tehokkaassa käytössä sekä älykkään infrastruktuurin ja vihreän talouden edistämisessä. Tampereen kaupunki on osa verkostoa.

Les rencontres - Association of European Cities and Regions for Culture

Les Rencontres on avoin keskustelun ja toiminnan foorumi, jonka jäsenet edustavat paikallishallinnon eri tasoja kaikkialla Euroopassa. Vuodesta 1994 verkosto on edistänyt kulttuurien ja koulutuspolitiikan asemaa paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla. Verkostossa vaaleilla valitut edustajat edistävät toimillaan kulttuuripolitiikan asemaa Euroopassa. Tampereen kaupunki on verkoston jäsen.

Open and Agile Smart Cities

OASC on avointen ja älykkäiden kaupunkien aloite, johon kuuluu paitsi 89 kaupunkia 19 Euroopassa myös kaupunkeja Pohjois- ja Etelä-Amerikasta sekä Australiasta. Aloite tuo yhteen älykkäitä kaupunkeja ja edistää parhaiden käytäntöjen jakoa ja käyttöä. Tavoitteena on luoda älykkäiden kaupunkien markkinat jäsenkaupunkien ja yhteisöjen tarpeiden mukaan ja siten parantaa kilpailukykyä avoimuuden ja yhteistyön kautta. Tampereen kaupunki on osa verkostoa.

Covenant of Mayors for Climate & Energy

Covenant of Mayors for Climate & Energy yhdistää lähes 7000 eurooppalaista paikallista ja alueellista julkista toimijaa, jotka ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseen omalla alueellaan. Sopimuksen allekirjoittaneet kaupungit sitoutuvat toimiin, joilla tuetaan EU:n kasvihuonekaasujen 40 prosentin vähennystavoitetta vuoteen 2030 mennessä, sekä yhteisen lähestymistavan omaksumiseen ilmastonmuutoksen lieventämiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Allekirjoittaneisiin lukeutuu 11 suomalaista kuntaa, mukaan lukien Tampereen kaupunki.

Union of the Baltic Cities

Union of the Baltic Cities perustettiin 1990-luvun alkupuolella ja se on nopeasti kehittynyt yhdeksi merkittävimmistä toimijoista Itämeren alueella. Liitossa on jäsenenä yli 100 kaupunkia kaikista Itämeren alueen maista.
Tampereen kaupunki liittyi liiton jäseneksi vuonna 1995. 

WHO Age-friendly Cities

Maailman terveysjärjestön (WHO) Ikäystävällisten kaupunkien verkoston tavoitteena on vastata demografisen ikääntymisen haasteisiin. Verkosto auttaa jalkauttamaan parhaita käytäntöjä, jakamaan uutta tietoa, kehittämään kaupungin toimintatapoja ja ympäristöä sekä edistämään asennemuutosta suhteessa ikääntymiseen ja ikäihmisiin.

Tampereen kaupunki liittyi Age-friendly Cities -verkostoon vuonna 2012 käynnistyneen kaupungin strategisen hankkeen, TampereSenior-ohjelman kautta. Ohjelman tavoitteena on luoda Tampereen kaupunkiseudulle yhteinen vastaus ikääntyvän yhteiskunnan muutoksiin.