Eurooppalaiset verkostot

CIVITAS Forum Network

CIVITAS Forum Network on 246 eurooppalaisen kaupungin verkosto, joka tarjoaa alustan tiedon ja kokemusten vaihtoon jäsenkaupunkien välillä. Foorumi keskittyy erityisesti vähäpäästöisiin kuljetusjärjestelmiin ja niiden kehittämiseen. Verkoston jäseniin lukeutuu Tampereen kaupunki.

Climate Alliance

Climate Alliance pyrkii toiminnallaan ilmastonsuojeluun. Järjestöön kuuluu yli 1700 jäsentä ympäri Eurooppaa, jotka ovat sitoutuneet vähentämään negatiivisia ilmastovaikutuksiaan. Yhteistyötä tehdään järjestön kautta myös Amazonilla asuvien ihmisten kanssa, sillä järjestön keskeisiin päämääriin kuuluu sademetsien suojelu. Ekokumppanit toimii järjestön jäsenenä.

Covenant of Mayors for Climate & Energy

Covenant of Mayors for Climate & Energy yhdistää lähes 7000 eurooppalaista paikallista ja alueellista julkista toimijaa, jotka ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseen omalla alueellaan. Sopimuksen allekirjoittaneet kaupungit sitoutuvat toimiin, joilla tuetaan EU:n kasvihuonekaasujen 40 prosentin vähennystavoitetta vuoteen 2030 mennessä, sekä yhteisen lähestymistavan omaksumiseen ilmastonmuutoksen lieventämiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Allekirjoittaneisiin lukeutuu 11 suomalaista kuntaa, mukaan lukien Tampereen kaupunki.

Districts of Creativity

Districts of Creativity –verkostoon kuuluu 13 luovaa aluetta ympäri maailmaa. Verkoston avulla jaetaan ajatuksia ja käytäntöjä, jotta liike-elämässä, kulttuurissa ja koulutuksessa pystyttäisiin kasvattamaan innovatiivisuutta. 

EBN - European Business & Innovation Centre Network

EBN on verkosto, johon kuuluu noin 150 liiketoiminta- ja innovaatiokeskusta sekä sata muuta organisaatiota, jotka tukevat innovatiivisia yrittäjiä.  Verkosto tarjoaa kontakteja ja muita mahdollisuuksia jäsenilleen sekä niiden asiakkaille ja kumppaneille.

ELARD - European LEADER Association for Rural Development

ELARD on vuonna 1999 perustettu järjestö, joka pyrkii parantamaan elämänlaatua maaseutualueilla. Siihen kuuluu yli 800 toimijaa 22 eurooppalaisesta valtiosta. Se auttaa jäseniään toteuttamaan maaseutua kehittäviä projekteja ja luomaan verkostoja, joiden avulla pystyy jakamaan parhaita käytäntöjä.

Energy Cities - The European Association of Local Authorities in Energy Transition

Energy Cities on eurooppalaisten viranomaisten välinen liitto, jossa keskitytään energiantuotantotapojen muutoksiin. Yhdistys perustettiin vuonna 1990 ja nykyisin siihen kuuluu yli 1000 kuntaa ja kaupunkia yli 30 maasta. Liitto pyrkii vahvistamaan kestävän energiankäytön asemaa, edustamaan jäsenten kantaa Euroopan unionissa ja edistämään tiedon- ja kokemusten vaihtoa jäsenten välillä. Tampereen kaupunki on mukana verkoston toiminnassa.

ENOLL - European Network of Living Labs

ENOLL on eurooppalainen Living Lab –verkosto, jolla on noin 370 jäsentä. Se järjestää jäsenilleen erilaisia konferensseja, seminaareja ja työpajoja, joiden aiheet vaihtelevat älykkäistä kaupungeista kulttuuriperintöön ja koulutukseen.

Enterprise Europe Network, verkoston kansalliset suomenkieliset sivut (Tampereella EEN-yhteystoimijana on Finpro ry)

Enterprise Europe Network auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä hyötymään parhaalla mahdollisella tavalla esimerkiksi yhteismarkkinoiden tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista Euroopassa ja muualla. Verkostoon kuuluu noin 600 jäsentä, muun muassa kauppakamareita ja tutkimusinstituutteja. Ne ovat yhteyksissä muihin verkoston jäseniin ja Euroopan komissioon, mikä antaa niille hyvän pohjan auttaa yrityksiä. Tampereella verkoston yhteyspisteenä on Finpro.

ERRIN - European Regions Research and Innovation Network

ERRIN on eurooppalainen tutkimus- ja innovaatioverkosto, johon kuuluu noin120 aluetta. Sen jäsenet tapaavat eri aihepiirien työryhmissä, joissa jaetaan tietoa, ideoita ja parhaita käytänteitä. Se myös muun muassa pyrkii vaikuttamaan siihen, että EU:n päätöksenteossa otetaan alueiden tarpeet huomioon. Tampere kuuluu ERRINissä tällä hetkellä turismityöryhmään. 

ERTICO

ERTICO on yli 100 yrityksen ja instituution kumppanuusverkosto, joka keskittyy älykkäisiin kuljetusjärjestelmiin (Intelligent Transport Systems, ITS). Verkoston puitteissa pyritään edistämään kuljetusjärjestelmien turvallisuutta, ympäristöystävällisyyttä ja kestävyyttä taloudellisin ratkaisuin.

EUROCITIES

EUROCITIES on suurten eurooppalaisten kaupunkien verkosto, johon kuuluu yli 130 kaupunkia. Se tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden jakaa ideoita erilaisten työryhmien ja tapahtumien kautta, minkä lisäksi sen pyrkimyksenä on vaikuttaa päättäjien mielipiteisiin siten, että paikallisilla toimijoilla olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet ratkaista ongelmia. Verkoston tärkeimmät painopistealueet ovat tällä hetkellä työpaikkoja, ilmastoa ja kansalaisuutta koskevat kysymykset. Tampereen kaupunki kuuluu verkostoon.

European Covenant on Demographic Change

Covenant on Demographic Change -verkosto edistää aktiivista ja tervettä ikääntymistä sekä etsii ratkaisuja Euroopan väestökehityksen haasteisiin. Se on kansanvälinen voittoa tavoittelematon yhteisö, joka toimii läheisessä yhteistyössä Maailman terveysjärjestö WHO:n ikäystävällisten kaupunkien ja yhteisöjen verkoston kanssa. Verkostoon kuuluu 112 Euroopan paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason viranomaista sekä muiden sidosryhmien edustajaa. Tampereen kaupunki on verkoston jäsen.

IAEC - International Association of Educating Cities

IAEC on voittoa tavoittelematon järjestö, joka perustettiin vuonna 1994. Järjestöön kuuluu lähes 500 jäsenkaupunkia kaikkiaan lähes 40 maasta. Järjestöllä on pysyvä yhteistyörakenne ja kaupungit, jotka hyväksyvät järjestön päämäärät, voivat liittyä jäseniksi. Järjestö korostaa esimerkiksi koulutuksen merkitystä kaupungeissa ja edistää jäsenkaupunkien välistä yhteistyötä. Tampereen kaupunki on mukana verkoston toiminnassa.

iBSG - Informal Baltic Sea Group

iBSG on noin 50 Itämeren alueen verkosto, jonka keskeisimpänä tarkoituksena on järjestää tiedotustilaisuuksia ja tapahtumia liittyen Itämeren poliittisiin kysymyksiin, muodostaa kumppanuuksia alueen toimijoiden välille ja edustaa alueiden yhteisiä intressejä. Verkosto on myös merkittävä tiedonvaihdon edistäjä. Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto on mukana verkoston toiminnassa.

ICLEI - Local Governments for Sustainability

ICLEI on maailman johtava verkosto kestävämmän tulevaisuuden puolesta. Verkosto perustettiin vuonna 1990 ja siihen kuuluu nykyisin yli 1000 kaupunkia ja kuntaa yhteensä 84 eri maasta. Järjestö auttaa jäseniään kestävyyden ja vähähiilisyyden edistämisessä, luonnon monimuotoisuuden suojelussa, resurssien tehokkaassa käytössä sekä älykkään infrastruktuurin ja vihreän talouden edistämisessä. Tampereen kaupunki on osa verkostoa.

Les rencontres - Association of European Cities and Regions for Culture

Les Rencontres on avoin keskustelun ja toiminnan foorumi, jonka jäsenet edustavat paikallishallinnon eri tasoja kaikkialla Euroopassa. Vuodesta 1994 verkosto on edistänyt kulttuurien ja koulutuspolitiikan asemaa paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla. Verkostossa vaaleilla valitut edustajat edistävät toimillaan kulttuuripolitiikan asemaa Euroopassa. Tampereen kaupunki on verkoston jäsen.

OASC - Open and Agile Smart Cities

OASC on avointen ja älykkäiden kaupunkien aloite, johon kuuluu paitsi 89 kaupunkia 19 Euroopassa myös kaupunkeja Pohjois- ja Etelä-Amerikasta sekä Australiasta. Aloite tuo yhteen älykkäitä kaupunkeja ja edistää parhaiden käytäntöjen jakoa ja käyttöä. Tavoitteena on luoda älykkäiden kaupunkien markkinat jäsenkaupunkien ja yhteisöjen tarpeiden mukaan ja siten parantaa kilpailukykyä avoimuuden ja yhteistyön kautta. Tampereen kaupunki on osa verkostoa.

Vanguard Initiative

Vanguard Initiative New Growth through Smart Specialisation on eurooppalaisten edelläkävijäalueiden poliittinen kumppanuus teollisuuden uudistamiseksi Euroopassa. Pirkanmaa on yksi Vanguard Initiative -aloitteen perustajajäsenistä. Vanguard Initiative -aloitteen perimmäisenä tarkoituksena on tukea omalla esimerkillään (lead by example) EU:n tavoitteita luoda uutta kasvua ja työpaikkoja sekä parantaa Euroopan kilpailukykyä. Näihin tavoitteisiin alueet pyrkivät  alueiden välisen yhteistyön, älykkään erikoistumisen ja yhteisten investointien kautta. Verkostossa toimivat aktiivisesti niin Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto kuin esimerkiksi TTY ja yritykset.