Energia, ympäristö ja liikenne

Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF)

Budjetti vuosille 2014-2020: 29 mrd €

Verkkojen Eurooppa -ohjelmalla rahoitetaan hankkeita, joilla parannetaan Euroopan liikenne-, energia- ja digitaalista verkostoa. Tavoitteena on luoda entistä kattavampia yhteyksiä eri verkostojen välille. Tämä luo työpaikkoja ja tehokkuutta etenkin teollisuuteen. Hankkeissa pyritään keskittymään älykkäisiin ja vähähiilisiin hankkeisiin.

Ohjelma on jaettu kolmeen osa-alueeseen:

1) Energia
Ohjelma integroidaan sisämarkkinoita, vähennetään energiariippuvuutta ja parannetaan energian toimitusvarmuutta. Uusiutuvan energian käyttöä pyritään helpottamaan ja samalla täyttämään Eurooppa 2020 -tavoitteita.

2) Liikenne
EU:n sisäistä kaupankäyntiä ja matkustamista pyritään helpottamaan. Vähähiilisten liikennemuotojen kehittämisellä säästetään ympäristöä ja tarjotaan kuluttajille enemmän vaihtoehtoja. Ohjelma tukee valtioiden rajat ylittävien liikennereittien tehostamista, mikä parantaa EU:n kilpailukykyä.

3) Digitaaliset verkot
Ohjelmalla tuetaan Euroopan digitaalistrategiassa asetettuja tavoitteita, esimerkiksi nopeampien verkkojen tuomista yhä useampien kotitalouksien saataville. Lisäksi kehitetään sähköisiä palveluja esimerkiksi kirjastojen, oikeudenkäyntien ja potilastietokantojen osalta.
 

Life

Budjetti vuosille 2014-2020: 3,4 mrd €

Life on EU:n rahoitusohjelma, jolla tuetaan ympäristönsuojelua ja luonnon monimuotoisuutta. Samalla edistetään kestävää kehitystä. Ympäristö-käsitteen alle on koottu luonnonvarojen ja resurssien tehokas käyttö, luonnon monimuotoisuus sekä ympäristön hallinta ja tiedotus. Ilmastonäkökulma otetaan myös vahvasti huomioon. Ilmastonmuutosta pyritään lieventämään ja samalla tuetaan sopeuttamistoimia. Osa-alueena on myös ilmastopolitiikka ja tiedottaminen.