Yrittäjyys ja pk-asiat

COSME

Budjetti vuosille 2014-2020: 2,3 mrd €

COSME (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises) pyrkii parantamaan yritysten kilpailukykyä Euroopassa. Se keskittyy etenkin pk-yrityksiin toimilla, joilla parannetaan rahoituksen saantia, markkinoille pääsyä ja yrittäjäystävällisen toimintaympäristön luomista.

Ohjelmaa hallinnoi pääosin pk-yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, EASME).

 

Eurostars 2

Budjetti vuosille 2014-2020: 1,14 mrd €

Eurostars-ohjelman tarkoituksena on tukea eurooppalaisten pk-yritysten tutkimus- ja kehitystyötä. Hankkeisiin mukaan lähtevät yritykset saavat rahoituksen lisäksi apua markkinointiin ja yrityksen kehittämiseen, mikä luo niille kilpailuetua. Projekteissa pyritään markkinalähtöisyyteen ja kansainväliseen yhteistyöhön: mukana tulee olla osallistujia vähintään kahdesta Eurostarsin osallistujamaasta. Ohjelmassa on mukana 33 EUREKA-maata. Eurostars-projekteja rahoittavat lisäksi kansalliset rahoitusorganisaatiot, kuten Suomessa Tekes. Lisätietoa myös Eurostarsin sivuilta (englanniksi).

 

Pk-instrumentti

Budjetti vuosille 2014-2020: 3 mrd €

Pk-instrumentti on Horisontti 2020 -ohjelman alainen rahoitusmahdollisuus voimakasta kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille. Hakijoina voivat olla yksittäiset yritykset. Instrumentti on kolmivaiheinen:

1. Kaupallistamissuunnitelma (konsepti ja toteutettavuus)
2. Toteuttaminen, pilotointi, demonstrointi, markkinareplikointi
3. Kaupallistaminen

Rahoitettavan hankkeen, tuotteen tai ratkaisun, tulee täyttää seuraavat kriteerit:

- uutuusvaatimus (teknologian tai tiedon käyttämisen suhteen)
- eurooppalainen ulottuvuus
- riittävän suuri kaupallinen potentiaali
- yrityksen kokemus ja osaaminen

Pk-instrumentin haku on jatkuvasti auki ja hakemuksia arvioidaan ympäri vuoden. Muutaman kuukauden välein olevien cut off -päivien jälkeen valitaan rahoitusta saavat hankeet.

 

Fast Track to Innovation -pilotti

Budjetti vuosille 2015-2016: 200 milj €

Fast Track to Innovation (FTI) on Horisontti 2020:n alla vuosina 2015-2016 toimiva pilotti, joka tarjoaa rahoitusta lähellä markkinoita oleville projekteille. Rahoitusta on jaossa 100 miljoonaa euroa vuotta kohden, eli yhteensä 200 miljoonaa euroa. Tavoitteena on nopeuttaa ideoiden pääsyä markkinoille, kannustaa uusia osallistujia osallistumaan puiteohjelmaprojekteihin sekä kasvattaa yksityisen sektorin tutkimus- ja innovaatioinvestointeja.
 
Pilottiin voivat osallistua kaikki hakijat, mutta se on tarkoitettu pääasiallisesti isommille kuin pk-yrityksille. Hankkeiden sektoreita ei ole rajattu. Hankkeissa tulee olla 3-5 osallistujan suuruinen ja teollisuuslähtöinen konsortio, ja hankkeet tulee saattaa markkinoille kolmen vuoden kuluessa niiden käynnistymisestä. Yksittäinen hanke voi saada noin 1-2 miljoonan, ja erityistapauksissa enintään 3 miljoonan euron rahoituksen.
 
Fast Track to Innovation -pilotin haku on jatkuva. Muutaman kuukauden välein olevien cut off -päivien jälkeen valitaan rahoitusta saavat hankkeet.