Investointirahoitus

Euroopan investointipankki EIP

Euroopan investointipankin päätehtävä on rahoittaa pitkäaikaisilla lainoilla investointiprojekteja. Pankin päätavoitteita ovat:

 

- Työpaikkojen ja talouskasvun lisääminen
- Ilmastonmuutoksen hillitsemisen tukeminen
- EU:n toimintapolitiikkojen edistäminen sen rajojen ulkopuolella

 

EIP:n osakkeenomistajia ovat 28 EU-jäsenvaltiota. Pankin toiminnan pääsuunnat määrittelee EU-maiden ministereistä koostuva EIP:n hallitus. Jäsenmaiden nimittämistä edustajista sekä komission edustajasta koostuva hallintoneuvosto, jonka puheenjohtajana toimii EIP:n pääjohtaja, päättää toiminnasta käytännössä. Lue lisää EIP:n rakenteesta ja toiminnasta tästä.

 

Pankki saa varansa rahoitusmarkkinoilta lainaamalla. 90 prosenttia rahoituksesta menee EU:n rajojen sisäpuolelle.

 

EIP:n rahoitus kattaa useimmissa tapauksissa kolmasosan projektin kokonaisbudjetista. Suorat lainat ovat yleensä minimissään 25 miljoonaa euroa, mutta hankkeiden niputtamisella on mahdollista saada rahoitusta hankkeille joita ei muuten lainoitettaisi. Esimerkkejä tästä käytännöstä ovat laajat rahoituskokonaisuudet joihin on pääsy useilla toimijoilla, kuten ELENA, sekä monialaiset puitelainat, joissa rahoitusta ei ole korvamerkitty yksittäisille projekteille. Lue lisää tästä.

 

Lisäksi EIP rahoittaa pk-yrityksiä paikallisten yhteistyöpankkien kautta; Suomessa yhteistyöpankki on Osuuspankki.

 

Rahoitettavien projektien pitää täyttää niille asetetut taloudelliset, tekniset, sosiaaliset ja ympäristötavoitteet. Oman rahoituksensa lisäksi EIB rahoittaa ohjelmia yhteistyössä muiden elinten, pääasiassa komission kanssa.

 

Tästä voit tutustua EIB:n rahoituksen sektoreihin ja prioriteetteihin. Lisätietoa rahoitustuotteista tässä.

 

Tampereella ja Pirkanmaalla Euroopan investointipankki on tukenut viime vuosina suuria liikennehankkeita ja sairaalainfrastruktuuria:

 

- Tampereen rantatunnelia EIB rahoitti 100 miljoonan euron lainalla
- Pirkanmaan sairaanhoitopiirille on myönnetty 100 miljoonan euron laina infrastruktuurin parantamiseksi

- Pikaraitiotiehanketta varten Tampere hakee 165 miljoonan euron lainaa

 

Suomessa EIP on rahoittanut eniten koulutusta ja terveydenhuoltoa (33 %), teollisuus-, palvelu- ja maataloushankkeita (25 %) sekä liikenne- ja tietoliikennehankkeita (23 %) (vuosina 2011-2015). Kaikki rahoitetut suomalaishankkeet löytyvät tästä.

 

European Investment Bank EIB

 

 

Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR

Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) on vuodesta 2015 toiminut taloudellisesti kannattaville hankkeille suunnattu rahasto. Se tarjoaa rahoitusta useilla malleilla, kuten erilaisilla rahoitusinstrumenteilla ja takausjärjestelyillä. ESIR-rahoitusta myönnetään kannattaville, toimialakriteerit täyttäville hankkeille, joilla on myös muuta rahoitusta. Hankkeiden riskitaso on korkeampi kuin Euroopan investointipankin normaalisti rahoittamilla hankkeilla. Hankkeilla ei ole kokorajoitusta.

 

Ohjelman tavoitteena on saavuttaa 315 miljardin euron investoinnit Euroopassa. Tästä 60 miljardia rahoitetaan Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston kautta, ja loput on tavoitteena saada muuna rahoituksena muilta rahoittajilta. Yli 25 miljoonan euron rahoitukset haetaan suoraan investointipankilta, ja pienemmät paikallisten yhteyspankkien kautta (Suomessa Osuuspankki). Lue lisää rahoitusperusteista tästä.

European Fund for Strategic Investments EFSI

Euroopan investointirahasto EIR

Euroopan investointirahasto EIR on vuonna 1994 perustettu Euroopan investointipankin hallinnoima rahasto, joka rahoittaa investointeja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin riskipääoman ja riskirahoitusvälineiden avulla. Se myöntää riskipääomaa ja rahoitusta pk-yrityksille, takaa rahoituslaitosten pk-yrityksille myöntämiä lainoja sekä avustaa EU-jäsenmaita ja jäsenyyttä hakevia maita riskipääomamarkkinoiden rakentamisessa.

European Investment Fund EIF